Loading...
Loading...
Loading...

O nás

O nás História
O nás

História

O činnosti hasičských spolkov na dedinách z obdobia pred prvou svetovou vojnou je málo písomných prameňov. Organizovaných dobrovoľných hasičských zborov bolo málo, prevládali zbory povinné, ktoré sa zameriavali hlavne na represiu.

Podstatné zmeny v ďalšom rozvoji hasičstva nastali po vzniku Československej republiky. S rozvojom národného školstva prichádzali do obcí mladí učitelia, ktorí sa stali šíriteľmi pokroku, kultúry a osvety.

Vysoko záslužnú prácu v tejto oblasti vykonal i mladý učiteľ Ján Kováč, ktorý sa tiež zaslúžil o založenie DHZ v Teplom Vrchu. Podľa dostupných prameňov (Hasičská ročenka 1934) zbor bol založený v r. 1933. Mal 20 členov, jeho veliteľom sa stal Alexander Olejník a ďalšími členmi výboru boli Ondrej Benčík, tajomníkom bol Ján Kováč a pokladníkom Samuel Rákoši.

DHZ sa preto okrem vlastnej, predovšetkým represívnej činnosti podieľal aj na kultúrno - spoločenskom živote obce.

Po oslobodení bol dlhoročným funkcionárom v základnej organizácii ZPO Ľudovít Ištván.

Pár rokov po 2. svetovej vojne v 50. rokoch sa opäť oživil dobrovoľný hasičský zbor v našej obci. Veliteľom sa stal od r. 1955 pán Ľudovít Ištván, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a rozmach DHZ v našej obci. Počas jeho veliteľstva bola za pomoci dobrovoľníkov v 50 rokoch postavená Hasičská zbrojnica (dnešný klub mládeže), ktorú neskôr cca od r. 1960 využívala základná škola v obci pre vyučovanie dielní. Neskôr bola budova hasičskej zbrojnice prerobená na sodovkáreň, a bola postavená súčasná budova hasičskej zbrojnice. Okrem výstavby hasičskej zbrojnice záležalo pánovi Inštvánovi aj na technike, ktorá sa v tých časoch používala, nakoľko bola v obci k dispozícii len ručná historická striekačka, podarilo sa mu zaobstarať 16ku striekačku, ktorá bola na tie časy veľmi vzácna pretože ju vedeli pripevniť za traktor a skôr zasiahnuť proti ohňu. Pán Inštván sa pravidelne zúčastňoval aj školení okresných preventivárov v Martine (viď fotky z roku 1961, 1966). Za svoju činnosť v hasičskom zbore dostal viacero vyznamenaní.

Keďže dňa 22. 4. 1981 vznikol požiar na budove MNV v Teplom Vrchu (od zamurovanej hrady v komíne) následkom ktorého bola zničená celá strešná konštrukcia, poškodené stropy a vyhorel aj archív, o ďalšej činnosti DHZ máme len okrajové informácie.

V období po roku 1960 ako člen okresného predsedníctva ZPO pracoval po viac volebných období Július Sendrej (vtedy ešte z Hostišoviec). Veľmi aktívne sa podieľali na činnosti DHZ v Teplom Vrchu Klement Giertli, Július Macko st. a Július Sedlák.

Po určitej stagnácii v činnosti DHZ vo veľkej časti okresu obrat k lepšiemu nastal i v našej obci v sedemdesiatych rokoch. V rokoch 1970-1972 bola v akcii „Z“ postavená nová požiarna zbrojnica i v Teplom Vrchu. Postupne pribudla i nová technika - Š 1203, PS 12, DS 16. Predsedom ZO bol Ivan Gierli st., veliteľom Július Sendrej.

Veľký rozmach požiarnictva v našej obci nastal v osemdesiatych rokoch. V r. 1987 sa stal predsedom ZO Jaroslav Karas, veliteľ Július Sendrej, hospodár Jozef Kužma, preventivár Ján Vetrák, revízori Miroslav Lojka a Mgr. Peter Ľupták.

Súťažné družstvo v zložení:

 • veliteľ - Ivan Kasper
 • strojník - Július Macko ml.
 • členovia:
 • Július Sendrej ml.
 • Marian Sendrej
 • Milan Fábry
 • Miloš Fábry
 • Miroslav Gonda
 • Ján Farkaš
 • a neskôr
 • Vladimír Fábry
 • Slavomír Sucháč

získalo čestné uznanie OV ZPO v Rim. Sobote za 1. miesto v súťaži o najlepšiu ZO v okrsku za r. 1986. V nasledujúcich rokoch toto súťažné družstvo vo svojej kategórii mužov do 35 rokov, pravidelne vyhrávalo obvodové a okresné kolá pripravenosti DHZ v okrese.

V tomto trende pokračoval i po r. 1997 nový výbor ZO DPO v zložení: predseda Ing. Vladimír Šándor, veliteľ Slavomír Sucháč, hospodár Jozef Kužma, preventivár Vladimír Bystriansky, tajomník Pavol Nadok , referent MTZ Vladimír Chromek st. a revízor Marian Žilík st.. Záujem o dobrovoľné hasičstvo narastal a na súťaže previerok pripravenosti Teplý Vrch začal stavať dve, niektoré roky aj tri súťažné družstvá. Najmä dorastenky a dorastenci pravidelne vyhrávali obvodové kolá a nezaostávali ani v okresných kolách pripravenosti.

Dorastenky boli v rokoch 2000 až 2005 suverénne bezkonkurenčne prvé na obvodových i okresných kolách pripravenosti DHZ.

Po r. 2002 nastali vo výbore DHZ ďalšie zmeny, keď veliteľom sa stal Miroslav Chromek a hospodárkou Irena Sujová. Veľké množstvo diplomov a ďalších ocenení súťažných kolektívov i členov výboru svedčí o tom, že DHZ funguje dobre a je na dobrej ceste zaradiť sa medzi najlepšie v okrese.

O sile DHZ svedčí i fakt, že po veternej smršti, ktorá strhla strechu na hasičskej zbrojnici prišlo rozhodnutie v akcii Z zrekonštruovať zbrojnicu s tým, že bude zväčšená o garáž pre automobilovú cisternu CAS 25 (ktorú obec medzi časom zabezpečila) a urobená nadstavba, ktorá bude slúžiť ako ubytovňa pre rekreantov v letných mesiacoch.

Ďalším medzníkom v existencii DHZ bol rok 2006, kedy 21. októbra na výročnej členskej schôdzi bol odsúhlasený vznik občianskeho združenia DHZ. Štatutárom - predsedom správnej rady a zároveň predsedom DHZ sa stal Jaroslav Karas, ďalší členovia správnej rady:

 • Miroslav Chromek - podpredseda veliteľ,
 • Vladimír Chromek st. - podpredseda preventivár,
 • Irena Sujová - hospodár a pokladník
 • Pavel Nadok - organizačný referent.

Výbor DHZ dopĺňali ešte:

 • Ing. Vladimír Šándor - tajomník,
 • Vladimír Bystriansky - materiálno-technický referent,
 • Boris Poprovský - referent pre výchovnú prácu,
 • Roman Gonda - referent mládeže,
 • Martina Chudíková - referentka žien,
 • Marian Babic - strojník.
 • Revízor: Marian Žilík st.

Už spomínanú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá určite patrí medzi najkrajšie na Slovensku, sa nám podarilo úspešne ukončiť a 1. júla r. 2006 aj skolaudovať a dať do prevádzky. Pri tejto príležitosti náš DHZ obdržal od prezidenta DPO SR - JUDr. Minárika i ďakovný list prezídia, ktorým bola taktiež ocenená naša dobrovoľná práca.

Mladí hasiči - začali tvoriť novodobú históriu, pretože sme sa im začali venovať len od roku 2005, kedy sa prvýkrát zoznámili i s náročným Požiarnym útokom CTIF. V r. 2006 vyhrali okresné kolo súťaže mladých požiarnikov PLAMEŇ a na krajskom kole obsadili pekné tretie miesto. Ešte úspešnejší bol rok 2008, kde po víťazstvách v okresnom a krajskom kole postúpili na celoštátne kolo, kde obsadili krásne siedme miesto. Mladí hasiči súťažili v zložení: Tomáš Amrich, Simona Kupcová, Jozef Gembický, Martina Bystrianska, Martin Javor, Michal Antal, Boris Poprovský ml.,Adrian Farkaš, Juraj Rohár, Igor Rohár ml., Lenka Antalová, Roman Antal ml., Tomáš Gonda a neskôr Adam Poprovský.

Dorastenci v r. 2005 vyhrali obvodové a okresné kolo previerok pripravenosti a na krajskom kole obsadili tretie miesto. V r. 2006 vyhrali vo svojej kategórii prvýkrát Gemerský pohár. V roku 2007 bola kategória dorastu zrušená, ale v r. 2008 sa dorastenci zúčastnili ôsmych súťaží, na ktorých vybojovali dve prvé miesta - z toho jedno na Gemerskom pohári, kde vo svojej kategórii obhájili prvenstvo. Väčšinu súťaži však absolvovali v mužskej kategórii, kde nezaostali za družstvom mužov . Dôkazom toho je jedno druhé a dve tretie miesta aj v tejto kategórii. Dorastenci súťažili v zložení: Patrik Sendrej, Jaroslav Havran ml., Vladimír Bystriansky ml., Dušan Amrich ml., Lukáš Gembický, Štefan Ištván ml., Rohár Branislav, Giertli Ivan ml. a strojník Miroslav Študenc, neskôr Tomáš Amrich, Michal Antal, Juraj Rohár a Igor Rohár ml .

Súťažné družstvo mužov v r. 2006 okrem víťazstva v obvodovom kole pripravenosti DHZ v okrese, začalo sa zúčastňovať i pohárových súťaží v kraji. Ich snaha a nová PPS 17 im zabezpečila dva putovné poháre (Málinec a Čierny Balog-Medveďovo), viacero druhých a tretích miest a v neposlednom rade i tretie miesto na Gemerskom pohári. V roku 2007 to už bolo osem pretekov a v r. 2008 až šestnásť podujatí - z toho len trikrát opustili súťaž bez pódiového umiestnenia. Sedemkrát sa tešili z prvenstva, štyrikrát obsadili druhé a dvakrát tretie miesto. Po prvýkrát sa podarilo mužom vo svojej kategórii vyhrať Gemerský pohár - súťaž najlepších dobrovoľných hasičských družstiev okresov Rim. Sobota, Revúca a Rožňava.

Toto družstvo súťaží v zložení:

 • Miroslav Chromek - veliteľ
 • Marian Babic - strojník
 • Peter Šándor - sanie
 • Vladimír Chromek ml. - kôš
 • Michal Gonda - prúd B
 • Mgr. Ján Valach - rozdeľovač
 • Ing.. Martin Babic - prúdy C, neskôr strojník
 • Roman Gonda - útok
 • Ing. Vladimír Šándor ml. - útok

V roku 2008 dopĺňali družstvo Patrik Sendrej, Michal Antal a Ján Švantner.

Na výročnej členskej schôdzi našej organizácie dňa 6. 2. 2009 bol schválený nový predseda (p. Karas sa vzdal činnosti) p. Pavel Nadok - bol predsedom i v rokoch 1992 až 1996. Keďže sa vzdal činnosti i veliteľ a ďalší dvaja členovia výboru, bol zvolený i nový veliteľ - Mgr. Ján Valach a výbor bol doplnený o dvoch nových členov - Ing. Martin Babic a Marcela Rohárová. Členská schôdza zároveň odsúhlasila i zníženie počtu členov výboru z 11 na 9.

Výbor DHZ v ďalšom období bude pracovať v zložení:

 • predseda - Pavel Nadok
 • podpredseda - veliteľ - Mgr. Ján Valach
 • podpredseda - referent pre organizačnú a výchovnú prácu - Boris Poprovský
 • preventivár - Vladimír Bystriansky
 • hospodár - skladník - Marcela Rohárová
 • tajomník - Ing. Vladimír Šándor st.
 • materiálno-technický referent - Ing. Martin Babic
 • referent mládeže - Roman Gonda
 • strojník - Marian Babic
 • Revízor: Marian Žilík st.

V r. 2009 nás čaká (okrem iného) ešte rekonštrukcia bývalej sódovkárne, ktorá sa nachádza v areáli hasičskej zbrojnice a vybudovanie parkovacej plochy a altánku.

Kontakt

Teplý Vrch 122, 980 23 Teplý Vrch

dhz@dhzteplyvrch.sk

+421 915 558 399

Followni nás

© DHZ Teplý Vrch. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon
Redesigned by GIT-marketing