Loading...
Loading...
Loading...
Vzdelávanie

Represia

Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, definuje podrobnosti o vypracúvaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorá sa vypracúva na podnet Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

Výsledkom analýzy je posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru, posúdenie podmienok na vykonanie účinného zásahu, vybavenie požiarneho úseku požiarnymi zariadeniami a výdatnosti zdrojov vody na uhasenie požiarov. Do výsledkov sa zaraďuje aj určenie najväčšej plochy predpokladaného požiaru, prevereného času dojazdu hasičských jednotiek, potrebného množstva hasiacej látky, minimálneho počtu hasičskej jednotky na účinné zdolávanie požiarov a určenie najkratšieho času na vykonanie efektívneho zásahu.

Z výsledkov analýzy vzniku požiaru a z rozhodnutia krajského riaditeľstva môže vyplynúť povinnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa zriadiť závodný hasičský útvar alebo závodný hasičský zbor. Vyhláška 611/2006 bližšie definuje kedy na základe čoho a v akom zložení je potrebné zriadiť uvedený typ hasičských jednotiek.

Právny predpis ďalej pojednáva o celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov (CRSaP), so zreteľom na kategórie hasičských jednotiek. Definuje bližšie podmienky zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) do kategórií ako aj požiadavkám, ktoré je potrebné splniť pri zaraďovaní do CRSaP podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia.

Stanovuje a bližšie rieši problematiku vnútornej organizácie hasičskej jednotky, požiadavkám jej akcieschopnosti. Opisuje aj úlohy, činnosti a organizáciu odborných služieb. Definuje organizáciu činností na mieste zásahu, podrobnosti pri zriaďovaní riadiaceho štábu pri zásahoch. Rozdeľuje druhy odborných príprav v HaZZ a stanovuje požiadavky na zameranie jednotlivých druhov odborných príprav ako aj podmienok fyzickej prípravy. Štvrtý oddiel pojednáva o postupe pri overovaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre konkrétne funkcie v rámci hasičských jednotiek predovšetkým pri priznaní, odpustení a odňatí odbornej spôsobilosti. Piaty oddiel definuje podrobnosti pri výkone taktického a previerkového cvičenia. Šiesty oddiel pojednáva o dokumentácii činnosti hasičských jednotiek, jej obsahu a zloženia jednotlivých častí.

Dokumentáciu o zdolávaní požiarov tvoria operatívne plány zdolávania požiarov a operatívne karty zdolávania požiarov, ktoré vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ pre potreby zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

Aktuálne znenie:

Klik

Kontakt

Teplý Vrch 122, 980 23 Teplý Vrch

dhz@dhzteplyvrch.sk

+421 915 558 399

Followni nás

© DHZ Teplý Vrch. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon
Redesigned by GIT-marketing